Opinia Mariusza Furmanka w sprawie obecności przestępstw bezskutkowych w polskim kodeksie karnym

Mariusz Furmanek – sprawował funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także pozostawał Szefem Obrony Cywilnej Kraju, jednocześnie będąc wiceszefem zespołu reagowania kryzysowego MSWiA i sekretarzem Komitetu Rady Ministrów ds. Zarządzania w […]

Tekst Profesora Pawła Kaczorowskiego pt. Epistemologia konstytucji nowoczesnej. Przegląd podstawowych zagadnień, problemów i kontrowersji.

Być może więc rację miał Carl Schmitt twierdząc, że w XX wieku, w epoce pluralistycznej demokracji, w społeczeństwie obywatelskim, masowym nie ma już tego  wyraźnego podziału na społeczeństwo i państwo czyli brak jest tej XIX […]

Tekst dr Mateusza Tondery pt. Filozoficzno-prawne tło sporu o praworządność

Jak wskazuje sam autor: celem niniejszego tekstu jest – zdecydowanie bardziej w formie popularno-naukowego eseju niż w pełni naukowego wywodu – próba wskazania na zasadniczy filozoficzno-polityczny ładunek omawianego sporu i to, w jaki sposób wpisuje […]

Analiza Profesora Artura Ławniczaka pt. Nadrzędność Konstytucji RP nad prawem unijnym

Zjawisko konfliktu dwóch prawnych porządków, z którym można zapoznać się już w polskiej szkole średniej dzięki lekturze Antygony, przejawiający się w tym, że oba roszczą sobie prawo do pierwszeństwa, stanowi Leitmotiv zarówno europejskich, jak i […]

Analiza Profesora Andrzeja Bryka pt. Liberalna demokracja, oligarchizacja, a tzw. rewolta populistyczna

Partie polityczne odwołujące się do aksjologii innych niż aprobowane przez monistyczny liberalizm lewicowy i globalistyczny libertarianizm są przez swych przeciwników określane jako ruchy „populistyczne”. W rzeczywistości mamy tu do czynienie z partiami sprzeciwu, odwołującymi się […]

P. Bała – Model relacji państwo-kościół w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. a konstytucyjna zasada bezstronności państwa w sprawach światopoglądowych

Serdecznie zapraszamy do lektury tekstu pt. „Model relacji państwo-kościół w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. a konstytucyjna zasada bezstronności państwa w sprawach światopoglądowych”, którego autorem jest adw. dr Paweł Bała – adiunkt w Akademii […]