Tekst dr hab. Jadwigi Potrzeszcz pt. Konstytucyjne zasady sprawiedliwości społecznej z perspektywy wartości chrześcijańskich

„Sprawiedliwość jako taka stanowi wartość uniwersalną, którą człowiek może rozpoznać za pomocą swej rozumnej natury, w sposób spontaniczny, podobnie jak człowiek potrafi rozróżniać dobro od zła. Ludzie wierzący w Boga uznają, że sprawiedliwość, podobnie jak […]

Tekst prof. dr hab. Andrzeja Bryka pt. Obalenie „Roe v. Wade” w Stanach Zjednoczonych – początek kontrrewolucji czy kosmetyczna korekta prawa?

„Decyzja Roe v.Wade nie została oczywiście podjęta w próżni społecznej, lecz na fali rewolty kulturowej, w której centrum stała radykalna teoria „emancypacji” z wszelkich ograniczeń instytucjonalnych i moralnych, krępujących jednostkowe wybory. W rezultacie kultura aborcyjna […]

Tekst dr hab. Bogumiła Szmulika pt. „Orzecznictwo i doktryna w świetle współczesnej dyskusji o wymiarze sprawiedliwości”

Potrzeba głębokiej reformy wymiaru sprawiedliwości obecna była w Polsce od lat. Przeprowadzane przez lata badania opinii publicznej wykazywały i wykazują, że zmian takich oczekiwało ponad osiemdziesiąt procent Polaków. Zauważyć trzeba, że pomimo istnienia woli politycznej […]

Tekst dr hab. Mariusza Muszyńskiego pt. „Prawnomiędzynarodowe podstawy niemieckich zobowiązań reparacyjnych na rzecz Polski”

O ile odpowiedź na pytanie, gdzie reparacje wojenne znajdują swe źródło, jest jednoznaczna – stanowią odpowiedź na bezprawie międzynarodowe, jakim jest wojna, i są ogólnie uznaną zasadą prawa międzynarodowego, o tyle problem powstaje w odpowiedzi […]

Tekst dr. P. Bała pt. Ekonomia a stany nadzwyczajne. Czy Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku wymaga nowelizacji?

Kwestią kluczową dla wyjaśnienia, czym są stany nadzwyczajne, jest zdefiniowanie pojęcia „szczególnych zagrożeń”, uzasadniających wprowadzenie stanów o których mowa. Sytuacja, w której zwykłe konstytucyjne środki będą niewystarczające, oznaczać powinna wyjątkowość wyzwań, którym nie są w […]

Tekst J. Dorosza-Kruczyńskiego pt. Zasada subsydiarności jako zasada ustroju samorządu terytorialnego w Rzeczypospolitej Polskiej

Zasadniczym kryterium rozróżniania funkcji norm prawnych, w demokratycznym państwie prawnym, jest ich umiejscowienie w hierarchicznym systemie źródeł prawa. Dogmatycznoprawną podstawą do wprowadzenia takiego rozróżnienia są przepisy Rozdziału III Konstytucji RP, które statuują obowiązującą w polskim […]