Konferencja „Nowoczesna Konstytucja dla Polski”

W dniu 1 grudnia 2021 roku w Auditorium Maximum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbyła się konferencja naukowa zatytułowana „Nowoczesna Konstytucja dla Polski”. Dyskusja przedstawicieli nauk prawnych, politologicznych i filozoficznych była podzielona na trzy panele: „Konstytucja wczoraj”, „Konstytucja dziś” i „Konstytucja jutro”. Omówione zostały doświadczenia już nie obowiązujących polskich ustaw zasadniczych, kładąc akcent na ich najlepsze strony. Poruszana była także tematyka obecnie obowiązującej Konstytucji – jej dobrych i złych stron. Podsumowaniem był panel, w którym zaproponowano tezy konstytucyjne do nowej ustawy zasadniczej, która powstać miałaby w ramach jej rewizji, co byłoby powrotem do dobrej tradycji ustrojowej wprowadzonej do Konstytucji marcowej z 1926 roku, która wprowadzała obowiązkowy proces jej rewizji co 25 lat. 

Konferencja naukowa odbyła się pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zgromadziła około 100 uczestników – uczonych z całego kraju, doktorantów, studentów, a także przedstawicieli klasy politycznej i mediów.

Wygłoszone referaty zostaną zebrane w formie tekstów naukowych i zostaną opublikowane w możliwie najszybszym czasie w wydawnictwie punktowanym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki.