Opis

Raport Prof. dr. hab. Dariusza Dudek w sprawie sporu o niezawisłość i bezstronność polskich sędziów.

1. Uwagi wprowadzające

W Polsce od 2015 roku trwają poważne przemiany ustrojowe w obszarze niemal całej władzy sądowniczej, zmiany wręcz najpoważniejsze co najmniej od chwili wejścia w życie Konstytucji z 1997 r. W istocie można nawet uznać, że po przemianach „trzeciej władzy” przeprowadzonych u progu transformacji ustrojowej w latach 1989-1992, nowa Konstytucja dokonała tylko potwierdzenia zasad organizacji i funkcjonowania tego segmentu władzy, wypracowanych uprzednio w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego i przyjętych na poziomie regulacji ustawowej

Konstytucja skorygowała jednak kilka kwestii ustrojowych dotyczących obu segmentów władzy sądowniczej, sądów i trybunałów. M. in. ustabilizowała prawo do sądu, skatalogowała gwarancje niezawisłości sędziowskiej, rozdzieliła zakresy jurysdykcji sądów powszechnych, Sądu Najwyższego i sądów administracyjnych oraz wprowadziła regułę co najmniej dwuinstancyjnego postępowania sądowego. Z kolei w odniesieniu do Trybunału Konstytucyjnego ewidentnie wzmocniono jego niezależność ustrojową i zagwarantowano niezawisłość jego sędziów, wprowadzono walor ostateczności i powszechnej mocy obowiązującej jego orzeczeń, rozszerzono zakres kognicji o prawo międzynarodowe i formułę pytań prawnych sądów, kierowanych do Trybunału. Ale zarazem pozostawiono regułę monopolu Sejmu w zakresie wybierania sędziów TK, on zaś został pozbawiony kompetencji do ustalania powszechnie obowiązującej wykładni ustaw. Wreszcie pewne korekty konstytucyjne dotyczyły także Krajowej Rady Sądownictwa, jako strażnika niezależności sądów i niezawisłości sędziów, istniejącej od 1989 r. i immanentnie związanej z władzą sądowniczą, ale nienależącą do jej struktur.

Raport w całości jest dostępny do pobrania w formie pliku PDF Tutaj

Informacje dodatkowe

Autor

prof. Dariusz Dudek

Kategoria

Państwo prawa, Prawo konstytucyjne, Raporty, analizy, ekspertyzy i opinie