Tekst J. Dorosza-Kruczyńskiego pt. Zasada subsydiarności jako zasada ustroju samorządu terytorialnego w Rzeczypospolitej Polskiej

Zasadniczym kryterium rozróżniania funkcji norm prawnych, w demokratycznym państwie prawnym, jest ich umiejscowienie w hierarchicznym systemie źródeł prawa. Dogmatycznoprawną podstawą do wprowadzenia takiego rozróżnienia są przepisy Rozdziału III Konstytucji RP, które statuują obowiązującą w polskim porządku prawnym hierarchiczność źródeł prawa. Formalną konsekwencją przyjęcia takiej struktury źródeł prawa jest przyjęcie, że normy prawne umiejscowione wyżej w hierarchii determinują treść norm prawnych ulokowanych niżej.

Fragment tekstu J. Dorosza-Kruczyńskiego, który znajdziecie Państwo w naszej Bibliotece. Zapraszamy do lektury.

Tekst prof. A. Ławniczaka pt. Ekonomiczno-społeczne przesłanki konstytucjonalizmu

Konstytucjonalizm jawi się, podobnie jak rzeczywistość, której jest składnikiem, jako skomplikowane zjawisko, pojawiające się wskutek społecznego zapotrzebowania i zmieniające swój kształt wraz z przemianami sposobu życia ludzkości. Sensu largissimo konstytucjonalność towarzyszy jej od początków zorganizowanego bytowania rodzaju ludzkiego, bo przecież w materialnym rozumieniu terminu konstytucja jest w gruncie rzeczy tożsama z ustrojem politycznym, niezbędnym dla każdego ukonstytuowanego skupiska mężczyzn i kobiet, w którym muszą obowiązywać jakieś reguły, gdyż w przeciwnym przypadku jakiekolwiek publiczne współżycie byłoby niemożliwe.

Fragment tekstu prof. Artura Ławniczaka, który znajdziecie Państwo w naszej Bibliotece. Zapraszamy do lektury.

Tekst dr. Jędrzeja Pliszki pt. Pojęcie narodu w Konstytucji RP z 1997 r. – wybrane aspekty w ujęciu porównawczym

Prawne ujęcie państwa in statu nascendi stało się wyzwaniem dla doktryny prawa publicznego międzynarodowego i wewnętrznego.Ujęcie relacji narodu do państwa stało się problemem dla wszystkich konstytucji nowoczesnego państwa polskiego. W niniejszym szkicu spróbujemy odpowiedzieć na pytanie jak z tym problemem poradziła sobie
obowiązująca Konstytucja RP na tle poprzednich prób ustrojowych niepodległego państwa: konstytucji z 1921 i 1935 r.

Fragment tekstu dr. Jędrzeja Pliszki, który znajdziecie Państwo w naszej Bibliotece. Zapraszamy do lektury.

Tekst dr. Michała Sadłowskiego pt. Myśli kilka o tzw. socjalistycznym prawie państwowym państwa polskiego po 1944 r. Czyli rozważania o procesie narzucenia modelu radzieckiego

W roku akademickim 1946/1947 na wydziałach prawa naszych uniwersytetów został wprowadzony jako obowiązujący nowy przedmiot pod nazwą Ustrój Związku Radzieckiego. Jednocześnie w Łodzi powstała pierwsza katedra tego przedmiotu, przeniesiona następnie do Warszawy. Wprowadzenie wykładu uniwersyteckiego Ustroju Związku Radzieckiego, tj. wykładu radzieckiego prawa państwowego było nie tylko celowe, ale i konieczne. Wykład ten dotyczy bowiem pierwszego w historii państwa typu socjalistycznego, państwa, które znajduje się na wyższym szczeblu rozwoju aniżeli wszystkie inne państwa obozu socjalistycznego. W Związku Radzieckim zakłada się obecnie fundamenty komunizmu, podczas gdy demokracje ludowe tworzą dopiero podstawy socjalizmu.

Fragment tekstu dr. Michała Sadłowskiego który znajdziecie Państwo w naszej Bibliotece. Zapraszamy do lektury.

Tekst Mateusza Rojewskiego pt. Udział ławników w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości jako realizacja artykułu 182 Konstytucji RP

Obecnie udział czynnika społecznego w sprawowaniu sprawiedliwości przejawia się przede wszystkim w udziale ławników w wykonywaniu tegoż wymiaru. We współczesnej doktrynie prawa konstytucyjnego nie jest w sposób jednoznaczny rozstrzygnięte, czy regulacja z art. 182 Konstytucji RP posiada walor zasady ustrojowej, czy raczej stanowi jedynie normę upoważniającą do uchwalenia stosownych przepisów dla ustawodawcy. Dyskusja o tym, czy udział obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości jest obligatoryjny, czy też jest to jedynie przyzwolenie dla prawodawcy na introdukcję mechanizmów prawnych, zezwalających czynnikowi społecznemu na tego rodzaju udział w wymiarze sprawiedliwości.

Fragment tekstu Mateusza Rojewskiego, który znajdziecie Państwo w naszej Bibliotece. Zapraszamy do lektury.

Analiza Michała Szymańskiego dotycząca konieczności zmiany Konstytucji RP w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego i wolności produkcji rolnej

Pojęcie „wolności produkcji rolnej” należy uznać za część „wolności gospodarczej”. Trybunał Konstytucyjny wskazał, że „społeczna gospodarka rynkowa, zgodnie z treścią art. 20 konstytucji “stanowi podstawę ustroju gospodarczego RP”. Cechami konstytucyjnymi pożądanego przez ustrojodawcę modelu gospodarki, w ujęciu tego artykułu, są: wolność gospodarcza, własność prywatna oraz solidarność, dialog i współpraca partnerów społecznych. Na tych trzech założeniach opiera się bowiem, zgodnie z jego treścią, społeczna gospodarka rynkowa. W płaszczyźnie konstytucyjnoprawnej społeczna gospodarka rynkowa wyznaczona jest z jednej strony przez podstawowe, tradycyjne elementy rynku w postaci wolności gospodarczej i własności prywatnej, z drugiej zaś przez solidarność społeczną, społeczny dialog i współpracę partnerów społecznych. W ujęciu art. 20 konstytucji społeczna gospodarka rynkowa stanowi więc nie tylko określony model ekonomiczny, ale także pożądany przez ustrojodawcę obraz ładu społecznego.

Zapraszamy do lektury analizy Michała Szymańskiego, której fragment cytujemy powyżej a którą w całości znajdziecie Państwo w Bibliotece.

Tekst Adriana Zimnego pt. Ograniczenie obrotu gotówkowego a gwarancje wolności religijnej

Likwidacja obrotu gotówkowego i zastąpienie go w całości obrotem elektronicznym stwarza więc sytuację zagrożenia ujawnieniem danych o tym na czyją rzecz poszczególny obywatel dokonuje wpłat. W kontekście prawa wyznaniowego oznacza to ryzyko ujawnienia informacji o ofiarach składanych na rzecz konkretnego związku wyznaniowego. Ponieważ informacje te mają charakter wrażliwy, a wiele osób zainteresowanych jest tym, by wyznawana przez nich religia pozostała ich sprawą prywatną, może to doprowadzić do zmniejszenia zysków związków wyznaniowych z tytułu ofiar składanych przez wiernych, a w konsekwencji doprowadzić do ograniczenia sprawowania przez te związki kultu, co w sposób faktyczny ograniczy zagwarantowaną przez Konstytucję RP wolność sumienia i wyznania

Fragment tekstu Adriana Zimnego, który znajdziecie Państwo w naszej Bibliotece. Zapraszamy do lektury.

Tekst Profesora Tomasza Żyro pt. O prymacie prawa nad polityką. I tego konsekwencje.

Jak to się stało, że uznano demokrację liberalną za aksjomat, który pozwalał spokojnie zajmować się jedynie tym, co immanentne dla niej, nawet jeśli polityka demokratyczna przekłada się na zasady prawa międzynarodowego? Jaką drogę przebyliśmy w cywilizacji Zachodu, że jeden ustrój został uznany za niepodważalny i bezalternatywny? Ustrój, w którym reguła „rządów praw” zamieniła się w nieomal magiczną formułę pozwalającą rozwiązać wszelkie sprzeczności systemowe. A następnie głównie na rozstrzygnięciach prawnych spoczął ciężar rozwiązywania konfliktów społecznych, w tym politycznych. Czy jest to rodzaj politycznego, a może i prawnego, daltonizmu? A może kultura Zachodu weszła w fazę zapominania o swoim bogatym dziedzictwie?

Fragment tekstu Profesora Tomasza Żyro, który znajdziecie Państwo w naszej Bibliotece. Zapraszamy do lektury.

Tekst Karola Gałkowskiego pt. Potrzeba zmian w zakresie przepisów regulujących dostęp do broni palnej – zarys zagadnienia i wybrane problemy

Autor omawia ustawę o broni i amunicji z dnia 21 maja 1999 r. (Dz.U. Nr 53, poz. 549 ze zm.) w aspekcie problematyki pozwolenia na broń w celu ochrony osobistej oraz w celu ochrony osób i mienia, ograniczenia maksymalnego kalibru broni palnej centralnego zapłonu w zakresie broni palnej do celów sportowych, broń palna wyposażona w tłumik huku lub przystosowana do strzelania z użyciem tłumika huku jako broń szczególnie niebezpieczna oraz  Amunicja z pociskami pełnopłaszczowymi zawierającymi rdzeń wykonany z materiału twardszego niż stop ołowiu

Tekst znajdziecie Państwo w naszej bibliotece. Zapraszamy do lektury.

Tekst Mateusza Rojewskiego pt. Rzeczpospolita Polska jako dobro wspólne – zagadnienia wybrane

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. – oparta na aksjologii chrześcijańsko-demokratycznej – stanowi regulator mechanizmów funkcjonowania oraz organizacji pluralistycznego i demokratycznego państwa prawnego. Obowiązująca ustawa zasadnicza, wskazując na Rzeczpospolitą jako na dobro wspólne, poza podkładem chrześcijańskim, przejawia również zabarwienie patriotyczne oraz prospołeczne. Jednocześnie Konstytucja wydaje się być wszechstronna aksjologicznie, co stanowi wynik historycznego procesu jej uchwalenia.

Fragment tekstu Mateusza Rojewskiego, który znajdziecie Państwo w naszej Bibliotece. Zapraszamy do lektury.