Analiza Profesora Andrzeja Bryka pt. Liberalna demokracja, oligarchizacja, a tzw. rewolta populistyczna

Partie polityczne odwołujące się do aksjologii innych niż aprobowane przez monistyczny liberalizm lewicowy i globalistyczny libertarianizm są przez swych przeciwników określane jako ruchy „populistyczne”. W rzeczywistości mamy tu do czynienie z partiami sprzeciwu, odwołującymi się do demokracji nieliberalnej, tradycji, religii i kultury narodowej. Poparcie wyborców zawdzięczają one przedstawianiu realistycznej alternatywy w stosunku do wdrażanego przez odizolowane od swych społeczeństw globalne elity technokratyczne, w tym najwyższych urzędników Unii Europejskiej, programu emancypacji i kształtowania redukującego modelu człowieka jako kosmopolitycznego konsumenta. Program ten, próbuje kontynuować wizję rewolucji roku 1968 łącząc ją z globalizacją gospodarki, buduje nowego człowieka, wykorzenionego z niezbędnych relacji społecznych. Taka polityka generuje głębokie kryzysy, zwłaszcza ze względu na destrukcję każdego autorytetu i każdej instytucji, która nie odpowiada jej zdogmatyzowanym założeniom ideologicznym. Kryzysy spotykają się z nieadekwatną reakcją elit liberalno-lewicowych, proponujących jako remedium dalsze poszerzanie sfery zarządzanych przez sądy i trybunały międzynarodowe liberalnych praw człowieka oraz poszukiwanie źródeł opresji, których zniesienie przy pomocy legislacji i administracji publicznej doprowadzi do wzrostu sfery wolności autokreujących się podmiotów – posiadaczy nienegocjowalnych praw. Propozycje te prowadzą do dalszego niszczenia relacji społecznych, zwiększając poczucie zagrożenia i niezadowolenie klas średnich i niższych, poszukujących alternatywy wykraczającej poza dogmaty aksjologii liberalnej.

Zapraszamy do lektury tekstu Profesora Andrzeja Bryka pt. Liberalna demokracja, oligarchizacja, a tzw. rewolta populistyczna, który znajdziecie Państwo w Bibliotece.

P. Bała – Model relacji państwo-kościół w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. a konstytucyjna zasada bezstronności państwa w sprawach światopoglądowych

Serdecznie zapraszamy do lektury tekstu pt. „Model relacji państwo-kościół w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. a konstytucyjna zasada bezstronności państwa w sprawach światopoglądowych”, którego autorem jest adw. dr Paweł Bała – adiunkt w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Autor dokonuje analizy ujętej w tytule problematyki, w sposób przystępny oraz interesujący prezentując związane z nią zagadnienia. Publikacja skierowana jest do szerokiego grona czytelników – zarówno do teoretyków, jak również do praktyków prawa konstytucyjnego, a także do analityków, studentów, publicystów oraz pasjonatów. Tekst dostępny jest do pobrania w zakładce Biblioteka – Artykuły naukowe i popularnonaukowe.

M. Szymański, Ochrona tajemnicy spowiedzi w regulacjach prawnych amerykańskich stanów oraz Dystryktu Kolumbii – analiza prawno-porównawcza

Serdecznie zapraszamy do lektury tekstu pt. „Ochrona tajemnicy spowiedzi w regulacjach prawnych amerykańskich stanów oraz Dystryktu Kolumbii – analiza prawno-porównawcza”, którego autorem jest mgr Michał Szymański, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Autor dokonuje analizy ujętej w tytule problematyki, w sposób przystępny oraz interesujący prezentując związane z nią zagadnienia. Publikacja skierowana jest do szerokiego grona czytelników – zarówno do teoretyków, jak również do praktyków prawa konstytucyjnego, a także do analityków, studentów, publicystów oraz pasjonatów. Tekst dostępny jest do pobrania w zakładce Biblioteka – Artykuły naukowe i popularnonaukowe.

M. Sadłowski – Znaczenie ustroju II Rzeczypospolitej w procesie dydaktycznym studiów administracyjnych

Serdecznie zapraszamy do lektury tekstu pt. „Znaczenie ustroju II Rzeczypospolitej w procesie dydaktycznym studiów administracyjnych”, którego autorem jest dr Michał Sadłowski – adiunkt w Instytucie Historii Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Autor dokonuje analizy ujętej w tytule problematyki, w sposób przystępny oraz interesujący prezentując związane z nią zagadnienia. Publikacja skierowana jest do szerokiego grona czytelników – zarówno do teoretyków, jak również do praktyków prawa konstytucyjnego, a także do analityków, studentów, publicystów oraz pasjonatów. Tekst dostępny jest do pobrania w zakładce Biblioteka – Artykuły naukowe i popularnonaukowe.

D. Dudek, Konstytucja a prawo do życia nasciturusa z wadami letalnymi

Serdecznie zapraszamy do lektury obu części tekstu pt. „Konstytucja a prawo do życia nasciturusa z wadami letalnymi”, którego autorem jest prof. dr hab. Dariusz Dudek – Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II. Autor dokonuje analizy ujętej w tytule problematyki, w sposób przystępny oraz interesujący prezentując związane z nią zagadnienia. Publikacja skierowana jest do szerokiego grona czytelników – zarówno do teoretyków, jak również do praktyków prawa konstytucyjnego, a także do analityków, studentów, publicystów oraz pasjonatów. Tekst dostępny jest do pobrania w dwóch częściach w zakładce Biblioteka – Artykuły naukowe i popularnonaukowe.

A. Wielomski, Spór Węgier i Polski o pojęcie demokracji z Unią Europejską

Serdecznie zapraszamy do lektury tekstu pt. „Spór Węgier i Polski o pojęcie demokracji z Unią Europejską”, którego autorem jest prof. dr hab. Adam Wielomski – Kierownik Katedry Stosunków Międzynarodowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Autor dokonuje analizy ujętej w tytule problematyki, w sposób przystępny oraz interesujący prezentując związane z nią zagadnienia. Publikacja skierowana jest do szerokiego grona czytelników – zarówno do teoretyków, jak również do praktyków prawa konstytucyjnego, a także do analityków, studentów, publicystów oraz pasjonatów. Tekst dostępny jest do pobrania w zakładce Biblioteka – Artykuły naukowe i popularnonaukowe.